يکشنبه 1 بهمن 1396 - 03 جمادى الأولى 1439
 
 
     

قراردادها

 93/12/03

DOC

PDF

   ::    تفاهم نامه فناوری اطلاعات

96/05/03

 DOC

 PDF

       ::    قرارداد پشتیبانی PACS

 96/10/17

DOC  PDF (PACSقرارداد نصب و راه اندازی     ::       

 93/12/03

DOC

PDF 

    ::   نمونه قرارداد راه اندازی موقت (PACS)

 93/12/03

DOC

PDF 

    ::   نمونه قرارداد پشتیبانی نگهداری شبکه های کامپیوتری

96/06/26

DOC 

PDF

    ::    نمونه قرارداد استقرار برنامه جامع بيمارستاني  (HIS)

96/10/26

  DOC

PDF 

    ::   نمونه قرارداد پشتيباني برنامه جامع بيمارستاني فرمت وزارتی (HIS) 

96/10/26 DOC PDF        ::   نمونه قرارداد پشتيباني برنامه جامع بيمارستاني  فرمت دانشگاهی (HIS) 

 93/12/03

DOC

PDF

    ::  نمونه قرارداد خرید ونصب نرم افزار

96/04/12 DOC PDF        ::  نمونه  قرارداد پشتیبانی کلیک ویو      
 
 
     

بخشنامه ها

95/10/29   PDF :: گواهی  ارزیابی عملکرد برنامه HIS سال 1395 شرکتهای طراح HIS
94/9/25     PDF  ::  راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت
 93/10/21

  XLSX

PDF

 :: جدول کلی اعمال فرانشیز بیماران بستری ، سرپایی و تحت نظر در مراکز دانشگاه

93/09/5  

PDF

::رتبه بندی شرکت های مجری HIS

   

PDF

::حداقل داده های ضروری در سیستم اطلاعاتی بیمارستانی (HIS)(ابلاغیه وزارت )

 93/6/24

 DOC

 PDF

  ::آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 PDF

 ::بخشنامه نحوه تهیه صورتحساب متحدالشکل توسط سیستم های اطلاعات بیمارستانی (نگارش 2)

25/4/88

DOC

PDF

  ::شرایط کلی استاندارد وب سایتهای دانشگاه

 10/6/88

DOC

PDF

  ::رتبه بندی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 
 
     

  فرم ها

 95/06/25DOC
 PDF :: جدول ارزیابی ماهانه عملکرد HIS و LIS و PACS و سپاس 
 95/02/22 PDF      فرم دریافت توکن :: 
94/04/9

 DOC

PDF 

:: گواهی سوابق خدمت (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

94/04/9

DOC

PDF 

:: فرم رزومه کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

94/04/9

DOC

PDF 

:: فرم امتیازبندی همکاران فن آوری اطلاعات (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

 

Doc

PDF

 :: خود ارزیابی و امتیاز بندی شركت كنندگان در استعلام

24/4/88

DOC

PDF

::فرم آمار سخت افزاری ونرم افزاری واحدهای مربوطه

 95/5/1DOC  فرم جدید اطلاعات سخت افزاری ::   

 20/12/92

 DOC

PDF

::جدول درخواست صدور مجوز خريد

 12/8/95  XLS فرم مشخصات نرم  افزارهای آزمایشگاهی:: 
 
 
     

  چک لیست ها

04/06/96    Doc ::  چک لیست ارزیابی قراردادهای برنامه HIS
   

xlsx

::لیست کارکنان فناوری اطلاعات

   

 xlsx

::چک لیست ارزشیابی سال 94

24/4/88

DOC

PDF

::چك ليست روزانه شبكه هاي كامپيوتري 

 
 
 تاریخ آخرین ویرایش       دستورالعملها
95/11/09   DOC   :: شیوه نامه توسعه پورتال جامع دانشگاه
95/07/14    xls    :: کدینگ جدید بخشهای بیمارستانی
95/09/29      PDF :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.1
95/09/29       PDF  :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.2
95/09/29      PDF :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.3
 95/10/01    xls    ::  کدهای پیوند جهت الحاق به کدهای ارزش نسبی
 95/1/30    xls    :: آخرین ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت(rvu2)
94/3/12  

DOC

PDF

 :: شیوه نامه اجرائی نرم افزار HIS

 94/2/19         Xls    :: کتاب ارزش نسبی نسخه دوم

 94/1/27

 

 DOC

PDF  :: آدرس مراکز جراحی محدود

 94/1/27

 

 DOC

 PDF  :: آدرس موسسات خصوصی 1

 94/1/27

 

 DOC

 PDF  :: آدرس موسسات خصوصی 2
  94/1/27  

 DOC

 PDF  :: مراکز موسسات عمومی غیردولتی استان 92

 93/01/18

    PDF  :: دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک

 93/01/18

    PDF  :: دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیئت علمی

 93/01/18

    PDF  ::تفاهم نامه مدیریتی

 93/01/18

    PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکردپزشک متخصص

 93/01/18

    PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد بخش های تشخیصی و درمانی

 93/01/18

    PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد واحدهای پشتیبانی

 93/01/18

    PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد فرد در بخش های تشخیصی و درمانی

 93/01/18

    PDF  :: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش های تشخیصی و درمانی
   

DOC

PDF 

 ::آیین نامه پرداخت 2 کای پزشکان تمام وقت درمانی و هیئت علمی

 93/12/24

 

DOC

PDF 

 :: آموزش - تعاریف هزینه ها در روکش اسناد بیمارستانی

 93/10/21  

  XLSX

PDF

 :: جدول کلی اعمال فرانشیز بیماران بستری ، سرپایی و تحت نظر در مراکز دانشگاه

     

PDF

:: راهنمای گام به گام استفاده از داشبوردهای اطلاعاتی مبتنی بر سپاس

93/08/11  

DOC

PDF

::کدینگ ارزش نسبی گلوبال جدید

93/07/10    

PDF

::کدینگ ارزش نسبی خدمات سلامت

93/07/10    

PDF

::ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1393