واحد سازمانی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:لایق
سمت سازمانی :کارشناس سخت افزار شماره تماس :33364037
تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :