واحد سازمانی
نام کارمند :سولماز نام خانوادگی:اسد پور
سمت سازمانی :اتوماسیون اداری شماره تماس :31771014