واحد سازمانی
نام کارمند :سید محمد حسن نام خانوادگی:الهی
سمت سازمانی :کارشناسان HIS , کارشناس نرم افزار شماره تماس :31771004