واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر پیمان نام خانوادگی:رضایی
سمت سازمانی :مديریت آمار و فناوری اطلاعات شماره تماس :33364032