واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر سعید نام خانوادگی:سقطی زاد
سمت سازمانی :مديریت آمار و فناوری اطلاعات شماره تماس :33364032