واحد سازمانی
نام کارمند :منیر نام خانوادگی:بایرام زاده
سمت سازمانی :کارشناسان HIS , کارشناس کامپیوتر شماره تماس :31771010