واحد سازمانی
نام کارمند :الناز نام خانوادگی:خوش زبان
سمت سازمانی :کارشناسان HIS شماره تماس :31771020