واحد سازمانی
نام کارمند :صابر نام خانوادگی:درس خوان
سمت سازمانی :کارشناسان شبکه , کارشناس کامپیوتر شماره تماس :31771003