واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس امير نام خانوادگی:نقليي
سمت سازمانی :کارشناسان شبکه شماره تماس :33364037
تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :