واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس مصطفی نام خانوادگی: شميزی
سمت سازمانی :کارشناسان شبکه , کارشناسان HIS شماره تماس :33364037
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :