آموزش Access

آموزشPower Point

آموزش Excel

آموزش windows

آموزش word

آموزش اينترنت

 

 

تهيه مطالب :امير نقيلي - بهارك عباسي

فصل اول :آشنايي با اينترنت
 

فصل دوم :آشنايي با نرم افزارInternet Explorer  
 

  فصل سوم : آشنايي با جستجو در وب سايت و صفحات اينترنت                                 
 

فصل چهار : آشنايي بيشتر با وب

 

 فصل پنجم: مفاهيم مربوط به اینترنت و شبكه

 

 

 فصل ششم : استفاده از پست الکترونيکی