چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
 
امروز : 196
ديروز : 512
ماه : 196
 
  برنامه راهبردي مديريت آمار و فناوري اطلاعات

مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشکي تبريز با هدف فراهم آوردن بستر ارتباط الکترونيکي و امکان استفاده از فناوريهاي نوين در جهت جمع آوري، ذخيره سازي، حفظ و نگهداري و تامين امنيت اطلاعات در سطح دانشگاه  براي کاربران شاغل در بخشهاي سلامت، آموزش و اداري مالي تشکيل گرديده و در حال حاضر نيز مشغول فعاليت در اين زمينه ميباشد.

بعلاوه اين سازمان در بخشي ديگر از برنامه هاي خود به جمع آوري آمار و ارايه اطلاعات در زمينه هاي مرتبط با علوم پزشکي به عموم مردم مي پردازد. اين اطلاعات از طريق وب سايت دانشگاه در اختيار افراد قرار مي گيرد.

 

چشم انداز :

مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه مصمم است با بهره گيري از فناوري روز و تجربه کارشناسان فناوري اطلاعات دانشگاه ، وزارت مطبوع و شرکتهاي تخصصي رايانه محيط و بستر لازم براي آموزش ،نگهداري و ارائه اطلاعات و خدمات مرتبط با نظام سلامت کشور را بهبود بخشد. 

 

رسالت:
اداره آمار و فن آوري اطلاعات به منظور جمع آوري داده هاي توليد شده در سيستم دانشگاه و پردازش آن و ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار و اطلاعات  ، نظارت بر طرحهاي اتوماسيون نظام آماري با استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي و نيز بعنوان مشاور IT رياست دانشگاه در زمينه تجهيز ، خريد ، ارتقاء و نظارت در امور نرم افزار و سخت افزار  تشكيل گرديده است.رضايت مديران ارشد دانشگاه ، كيفيت مطلوب ارايه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتريان و ايمان به كار، صداقت دركار و رضايت مشتريان از جمله باورهاي هميشگي اين مديريت مي باشد.

ماموريت هاي اصلي:

    ارايه خدمات فناوري اطلاعات به کاربران در سطح سازمان

    ارايه خدمات مربوط به مکانيزاسيون فرايندهاي واحد هاي مختلف تحت پوشش سازمان

    فراهم آوردن بستر ارتباط الکترونيکي براي واحد هاي مختلف تحت پوشش

    ارايه خدمات اتوماسيون اداري به کليه واحد هاي تحت پوشش

   بررسي و نظارت بر اجراي پروژه هاي IT در سطح دانشگاه

    ارايه خدمات اينترنت به کاربران در سطح سازمان

   ارايه خدمات اينترنت به اعضا هيات علمي جهت استفاده در منزل

   توانمند سازي کاربران سازمان جهت استفاده از امکانات فناوري اطلاعات

   ارايه خدمات اطلاع رساني در زمينه علوم پزشکي به عموم مردم جهت بالابردن سطح سلامت در جامعه

   ارايه خدمات اطلاع رساني به کاربران عرصه سلامت

   ارايه خدمات اطلاع رساني به دانشجويان علوم پزشکي

   نظارت بر طراحي و توسعه وب سايتهاي واحد هاي تحت پوشش دانشگاه

 

ارزشها :

•      کار تيمي

•      مشارکت

•      مشتري محوري

•      بهبود مستمر

 

نقاط قوت:

•        نگرش سيستمي در مديران

•        تمايل مديران به استفاده از تكنولوژي

•        استفاده كاربران سيستم از كامپيوتر

•        وضعيت سخت افزاري واحدها (ستاد و واحدهاي تابعه)

•        امكانات آموزشي نيروي انساني

•        وضعيت برنامه ريزي در مديريت آمار و فن آوري اطلاعات

•        توانايي در برنامه ريزي عملياتي

•        تمايل مديريت به آموزش و توسعه كيفي خدمات(دانشگاه)

•        تقسيم كار در مديريت آمار و فن آوري اطلاعات

•        ارايه خدمات كارشناسان در زمينه انفورماتيكي واحدهاي تابعه

•        ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار ، كامپيوتر و شبکه 

•        طراحي پروژه هاي اجرايي در زمينه ستون فقرات الكترونيكي دانشگاه

•        ميزان داده هاي جمع آوري شده در حيطه هاي فعاليتي دانشگاه در مديريت آمار

•        حمايت مديران ارشد از توسعه آمار و انفورماتيك

•        برگزاري كارگاه هاي آموزش ICDL و .... در سطح دانشگاه

•        وجود نيروي كارشناسي كارآمد در مديريت

•        ارايه خدمات اينترنتي (پهناي باند اينترنت سازمان به 100Mbps ارتقا يافته است.)

•        اغلب واحدهاي تحت پوشش سازمان مجهز به شبکه LAN مي باشند.

       وجود برخي زيرساختارهاي آموزشي مجازي در دانشگاه

 

نقاط ضعف:

•     نبود سيستم تشويق و تنبيه كاركنان در مركز

•     نداشتن انگيزه نيروي انساني در مديريت آمار و فن آوري اطلاعات و واحدهاي تابعه

•     جايگاه نامناسب سازماني براي نيروهاي شاغل در رسته فني و مهندسي ( گرايش كامپيوتر و IT)

•     وضعيت نامناسب بودجه و اعتبارات مديريت آمار و فن آوري اطلاعات

•     عدم تخصيص بودجه و اعتبارات لازم براي مديريت

•     ضعف نيروي پشتيباني

•     تعدد نرم افزارهاي موجود در واحدهاي تابعه

•     نحوه گردش داده ها در سيستم

•     ضعف مكانيزم ارزيابي عملكرد

•     سيستم  غير يكپارچه آمار و انفورماتيك

•     وضعيت نامناسب طرحهاي توسعه شبكه مخابراتي مراكز تابعه و ستاد

•     نحوه استفاده از رايانه در سيستم

•     عدم همسويي استراتژي واحد هاي تابعه با مديريت آمار وفن آوري اطلاعات

•     وضعيت ارتباط الكترونيكي مركز آمار و فن آوري اطلاعات با ديگر مراكز

•     ميزان سرمايه گذاري در خصوص IT در دانشگاه

•     حوزه اختيارات مديريت آمار و انفورماتيك در هزينه كردن

•     خط مشي گذاري در زمينه آمار و انفورماتيك

•     عدم ارزيابي داده هاي جمع آوري شده

•     نبود سايت هاي اينترنتي در واحدهاي تابعه براي استفاده اعضا هيأت علمي

•     كمبود نيروي متخصص كارآمد در زمينه IT در واحد هاي تابعه

•     در حال حاضر تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات و داده هاي ثبت شده توسط بسياري از واحد هاي تابعه انجام نمي گيرد.

•     برخي سيستمهاي نرم افزاري تحت Dos هنوز در سطح سازمان استفاده مي شود.

•    عدم وجود ايمني و سلامت محيط كار

•   تغييرات مديريتي و به تبع آن اعمال سليقه هاي شخصي در اجراي برنامه هاي IT دانشگاه

 

فرصت ها:

 

•        آگاهي عمومي نسبت به ارزش اطلاعات

•        ميزان توجه محققين و اساتيد به استفاده كاربردي از آمار و فن آوري اطلاعات

•        استعداد محيط داخلي براي بهره گيري از تكنولوژي اطلاعاتي

•        وجود مشتريان خارجي در سطح وزارت و سازمان هاي بيروني طرف آمار و انفورماتيك

•        اهميت دانشگاه براي مراكز تصميم گير

•        تمايل مديران نسبت به كاربرد اطلاعات در مديريت

•        رياست دانشگاه، پيگير پيشرفتهاي فناوري اطلاعات سازمان بوده و از پروژه هاي IT حمايت مي کند.

•        سازمان براي پشتيباني و نگهداري نرم افزارهاي خريداري شده، در واحد هاي مختلف اقدام به عقد قراردادهاي خدمات پشتيباني به صورت ساليانه مي نمايد.

 

 

تهديدها :

•        وضعيت آگاهي عمومي نسبت به نقش آمار و اطلاعات در تصميم گيري

•        عدم بهره گيري بهينه مديران از آمار و اطلاعات در تصميم گيري

•        عدم اطمينان از اعتبار و گزارشات آمار و اطلاعات توليد شده ( مشتريان داخلي )

•        عدم اطمينان از اطلاعات دريافتي توسط مراجع ذيصلاح ( مشتريان خارجي )

•        عدم سياستگذاري كلان آمار و انفورماتيك در سطح وزارت

•        ارتباط نا مناسب بين آمار و فناوري اطلاعات در دانشگاهها

•        مشخص نبودن نيازهاي اطلاعاتي قبل از توليد اطلاعات

•        فرهنگ عمومي نسبت به كاربرد اطلاعات در مراحل مختلف مديريت

•        عدم همكاري سازمانها و منابع اطلاعاتي در ارايه اطلاعات

•        رابطه نامناسب بين عرضه و تقاضاي اطلاعات

•        كم توجهي مسيولين وزارت در خصوص حمايت از پرسنل آمار و فن آوري اطلاعات

•        پراكندگي جغرافيايي واحدهاي تابعه براي ايجاد يكپارچگي اطلاعاتي

•        نبود تجربه كافي در زمينه توسعه نظام اتوماسيون اداري

•        خدمات مورد ارايه در دانشگاه علوم پزشکي متنوع مي باشد.

•        حجم مکاتبات اداري در سطح سازمان بالاست.

•        فضاي فيزيکي مناسب براي سرورها در واحد هاي تحت پوشش وجود ندارد.

•        سرمايه گذاري لازم جهت ارتقا امنيت اطلاعات انجام نگرفته است.

 

 

اهداف:

•        برگزاري جلساتي با نمايندگان معاونت هاي دانشگاه جهت بررسي و اصلاح فرآيندها - 5 ساله

•        ارايه پيشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح برخي فرمهاي استاندارد و استاندارد سازي برخي از فرمهاي غيراستاندارد - 5 ساله

•        بررسي گردش كارفرمها و حذف گردش كار غير ضروري - 5 ساله

•        تعيين نيازهاي سيستم اطلاعاتي دانشگاه (حوزه ستاد  و واحدهاي تابعه) - 5 ساله

       - تعيين نيازهاي سخت افزاري

       - تعيين نيازهاي نرم افزاري

       - تعيين نيروي انساني موردنياز 

•        اتوماسيون نظام آماري دانشگاه- 3 ساله 

•        بررسي وضعيت اتوماسيون نظام آماري معاونتها - 5 ساله

•        شناسايي وضع موجود، تعيين سيستمهاي اطلاعاتي و اولويت بندي آنها- 3 ساله

•        شناخت وضعيت موجود اقلام آماري در سيستمهاي اطلاعاتي از لحاظ فرآيند توليد، ثبت، انتقال و     گزارشگيري اطلاعات - 5 ساله

•        طراحي وضعيت منطقي و مطلوب فرآيند توليد، ثبت ، انتقال و گزارشگيري - 5 ساله

•        آموزش كاركنان آماري واحدهاي تابعه به عنوان توليد كنندگان و مديران به عنوان مصرف كنندگان اطلاعات - 5 ساله

•        نظارت بر استقرار نظام آمارهاي ثبتي - 5 ساله

•        توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه سيستم آماري- 5 ساله

•        توجه به توسعه تخصص ها و زيرساختهاي فناوري و اطلاعات- 5 ساله

•        آموزش و رشد فناوري ها و توسعه سيستم هاي ارتباطي – اطلاعاتي- 5 ساله

•        تقويت پوياي استفاده از فناوري اطلاعات- 5 ساله

•        تقويت استفاده از فنون جديد اطلاع رساني- 5 ساله

•        توانمند ساختن متخصصان و سازمانها و موسسات در زمينه  اطلاع  رساني- 5 ساله

•        گسترش بسترهاي علمي و تحقيقاتي زمينه هاي فكري و توسعه فناوري اطلاعات  - 5 ساله

•        آموزش مهارتهاي مورد نياز جهت مديريت شبکه هاي کامپيوتري - 5 ساله

•        تهيه نمودن سخت افزارها ي موردنياز واحدها و نرم افزارهاي موردنياز مربوط به آن - 5 ساله

•        آشنا نمودن پرسنل واحدها با سيستم هاي جديد روز كامپيوتري و روش استفاده از ابزار و وسايل در زمينه كامپيوتر- 5  ساله

•        برگزاري كارگاهها و كلاس هاي آموزشي در زمينه علم روز كامپيوتر- 5 ساله

•        بررسي وضعيت فعلي سيستم ها و شبكه هاي موجود در دانشگاه - 2 ساله

•        بررسي امكـان سنجي يكپـارچه نمــودن سيستم ها و شـبكه ها در دانشـگاه در زمـينه سخت افزار و نرم افزار- 2 ساله

•        بررسي ارتباطات و نيروي انساني موردنياز جهت اجراي طرح يكپارچه سازي سيستم ها - 2 ساله

•       ايجاد زير سـاختهاي سخت افـزاري و نـرم افزاري لازم براي توسعه آموزش مجــازي در دانشگاه- 5 ساله

       توسعه سيستم ديتاسنتر دانشگاه

      توسعه بسترهاي مخابراتي و سخت افزاري جهت اتصال به شبکه شمس و سپاس