سه شنبه 1 خرداد 1397 -
  سیاستهای توسعه اتوماسیون اداری

بر اساس برنامه جامع فناوری اطلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز تا سال 1388 کلیه واحد های تابعه این دانشگاه  قرار است به سیستم اتوماسیون اداری متصل شوند و کلیه ارتباطات نامه نگاری به صورت الکترونیکی و از طریق این سیستم انجام پذیرد.در این راستا تعدادی از واحد ها به این سیستم اضافه شده و مابقی بر اساس آمادگی واحد و موارد ذیل الویت بندی شده و به تدریج با برگزاری آموزشهای لازم به مجموعه اتوماسیون دانشگاه افزوده می شوند:

حمایت و خواست مدیر ارشد دستگاه
وجود حداقل ها (اعم از کامپیوتر-دستگاه چاپگر و اسکنر برای دبیرخانه)
نیازسنجی
وجود شبکه محلی
LAN
وجود ارتباط با سرور مرکزی

 

جدول توسعه و گسترش اتوماسیون اداری

ارتباط شبکه تاریخ راه اندازی

نام واحد

فیبر نوری

1383/12/19

دبیرخانه مرکزی

فیبر نوری

1383/12/23

معاونت پژوهشی

فیبر نوری

1383/12/23

معاونت آموزشی

فیبر نوری

1384/4/14

معاونت دانشجویی و فرهنگی

فیبر نوری

1385/8/17

معاونت درمان

فیبر نوری

1383/12/16

مدیریت آمار اطلاع رسانی

فیبر نوری

1383/12/18

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

فیبر نوری

1384/9/14

دانشکده پزشکی

wireless

1384/7/19

دانشکده پرستاری و مامایی

فیبر نوری

1384/5/23

دانشکده دندانپزشکی

فیبر نوری

1385/11/16

دانشکده بهداشت تغذیه

فیبر نوری

1386/9/4

دانشکده پیراپزشکی

فیبر نوری

1383/12/18

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

فیبر نوری

1385/3/2

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

فیبر نوری

1385/5/29

مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه

  1385/7/25

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

wireless

1384/7/17

مرکز کشوری مدیریت سلامت

فیبر نوری

1384/1/31

کتابخانه مرکزی

نصب جداگانه

1384/4/1

مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

نصب جداگانه

1385/4/30

مرکز بهداشت تبریز

نصب جداگانه

 

شبکه بهداشت و درمان سراب

نصب جداگانه

1385/8/22

شبکه بهداشت و درمان مراغه

نصب جداگانه

 

شبکه بهداشت و درمان شبستر

نصب جداگانه

 

شبکه بهداشت و درمان کلیبر

نصب جداگانه

 

مرکز آموزشی درمانی علوی


فرم درخواست راه اندازی اتوماسیون
 

نام واحد     ..............................

تعداد کاربران    .....................

 (افرادیکه در سیستم گردش مکاتبات نقش دارند،مورد نظر است.)

متوسط تعداد نامه دریافتی روزانه       ........ 

متوسط تعداد نامه ارسالی روزانه      ..........

تعداد کادر دبیرخانه        ..........

تعداد کامپیوتر               ..........

اسکنر                         ..........