سه شنبه 1 خرداد 1397 -
  آموزش استفاده از دفترچه تلفن

در سیستم نرم افزاری موجود یک دفترچه تلفن تعبیه شده است که برای دسترسی و استفاده از آن از منوی عمومی گزینه جسنجوی اشخاص را انتخاب نمایید.شماره تلفنهای عومی وارد سیستم شده و با جستجوی نام واحد مربوطه می توانید شماره تلفن را پیدا کنید بعلاوه هر شخص می تواند با انتخاب گزینه اضافه ،لیست شماره  تلفنهای شخصی خود را وارد نماید که فقط برای خود شخص قابل مشاهده خواهد بود.