فرم ها و دستورالعملها

 

 

 

 

  بخشنامه ها

93/09/27   

 XLSX

 :: جدول کلی اعمال فرانشیز بیماران بستری ، سرپایی و تحت نظر در مراکز دانشگاه
93/09/5  

PDF

::رتبه بندی شرکت های مجری HIS

93/08/11

DOC

PDF

::کدینگ ارزش نسبی گلوبال جدید

93/07/10  

PDF

::کدینگ ارزش نسبی خدمات سلامت

93/07/10  

PDF

::ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1393

   

PDF

::حداقل داده های ضروری در سیستم اطلاعاتی بیمارستانی (HIS)(ابلاغیه وزارت )

 93/6/24

 DOC

 PDF

  ::آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 PDF

 ::بخشنامه نحوه تهیه صورتحساب متحدالشکل توسط سیستم های اطلاعات بیمارستانی (نگارش 2)

25/4/88

DOC

PDF

  ::شرایط کلی استاندارد وب سایتهای دانشگاه

 10/6/88

DOC

PDF

  ::رتبه بندی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

     

   فرم ها

 

Doc

PDF

 :: خود ارزیابی و امتیاز بندی شركت كنندگان در استعلام

24/4/88

DOC

PDF

::فرم آمار سخت افزاری ونرم افزاری واحدهای مربوطه

 20/12/92

 DOC

PDF

::جدول درخواست صدور مجوز خريد

     

     قراردادها

 11/03/93

DOC

PDF 

  ::نمونه قرارداد پشتیبانی نگهداری شبکه های کامپیوتری

6/07/93

DOC 

PDF 

  ::نمونه قرارداد استقرار برنامه جامع بيمارستاني

23/09/93

DOC 

PDF 

  ::نمونه قرارداد پشتيباني برنامه جامع بيمارستاني

 12/3/93

DOC

PDF

  ::نمونه قرارداد فروش ونصب نرم افزار

     

      چک لیست ها

     

  ::چک لیست ارزشیابی سال 93

24/4/88

DOC

PDF

  ::چك ليست روزانه شبكه هاي كامپيوتري 

 ::چک ليست ارزشيابي فناوري اطلاعات - دانشکده

 ::چک ليست ارزشيابي فناوري اطلاعات - معاونت  دانشگاه

::چک ليست ارزشيابي فناوري اطلاعات - مرکز آموزشي درماني

::چک ليست ارزشيابي فناوري اطلاعات - شبکه بهداشت و درمان