پنجشنبه 1 آبان 1399 - 04 ربيع الأول 1442
 
 
     

قراردادها

97/07/03 DOC PDF قرارداد پشتیبانی سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان   ::       
97/04/10

 DOC

 PDF

       ::    قرارداد پشتیبانی PACS

97/04/10

DOC  PDF (PACSقرارداد نصب و راه اندازی     ::       

 93/12/03

DOC

PDF 

    ::   نمونه قرارداد پشتیبانی نگهداری شبکه های کامپیوتری

97/04/10

DOC

PDF

    ::    نمونه قرارداد استقرار برنامه جامع بيمارستاني  (HIS)

98/04/24   PDF

      :: ابلاغ دستور العمل تعرفه پشتیبانی سامانه های اطلاعات بیمارستانی در سال 1398

98/07/23

  DOC

PDF 

    ::   نمونه قرارداد پشتيباني برنامه جامع بيمارستاني فرمت وزارتی (HIS) 

96/11/10 DOC PDF        ::   نمونه قرارداد پشتيباني برنامه جامع بيمارستاني  فرمت دانشگاهی (HIS) 

98/07/02

DOC

PDF

    ::  نمونه قرارداد خرید ، نصب نرم افزار و پشتیبانی

 
 
     

بخشنامه ها

97/05/10   PDF    :: سند راهنمایی بهره برداری از سرویس استحقاق سنجی درمان
97/05/10   PDF   :: سند دستور العمل پیاده سازی سرویس سرویس استحقاق  درمان در سامانه های اطلاعات بیمارستانی
97/05/10   PDF    :: سند راهنمای استفاده از سرویس استعلام هویت و استحقاق درمان
97/05/10   PDF    :: بخشنامه حذف هم پوشانی بیمه ها ی پایه موضوع بند د  قانون  بودجه سال 1387
95/10/29   PDF    :: گواهی  ارزیابی عملکرد برنامه HIS سال 1395 شرکتهای طراح HIS
94/09/25     PDF    :: راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت
 93/10/21

  XLSX

PDF

:: جدول کلی اعمال فرانشیز بیماران بستری ، سرپایی و تحت نظر در مراکز دانشگاه

93/09/05  

PDF

::رتبه بندی شرکت های مجری HIS

   

PDF

:: حداقل داده های ضروری در سیستم اطلاعاتی بیمارستانی (HIS)(ابلاغیه وزارت )

 93/06/24

 DOC

 PDF

:: آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 PDF

 :: بخشنامه نحوه تهیه صورتحساب متحدالشکل توسط سیستم های اطلاعات بیمارستانی (نگارش 2)

88/04/24

DOC

PDF

  :: شرایط کلی استاندارد وب سایتهای دانشگاه

88/06/10

DOC

PDF

  :: رتبه بندی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 
 
     

  فرم ها

    XLS   :: فرم درخواست عضویت در جیرا
 95/06/25 DOC  PDF   :: جدول ارزیابی ماهانه عملکرد HIS و LIS و PACS و سپاس 
 95/02/22   PDF       فرم دریافت توکن ::  
94/04/09

 DOC

PDF 

:: گواهی سوابق خدمت (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

94/04/09

DOC

PDF 

:: فرم رزومه کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

94/04/09

DOC

PDF 

:: فرم امتیازبندی همکاران فن آوری اطلاعات (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

88/04/24

DOC

PDF

::فرم آمار سخت افزاری ونرم افزاری واحدهای مربوطه

 95/05/01 DOC    فرم جدید اطلاعات سخت افزاری ::   

92/12/20

 DOC

PDF

::جدول درخواست صدور مجوز خريد

95/08/12    XLS  فرم مشخصات نرم  افزارهای آزمایشگاهی ::  
97/10/08   PDF فرم نمونه  امضا    :: 
 
 
     

  چک لیست ها

97/06/25 PDF      :: چک لیست فنی تحویل واستقرار استحقاق سنجی درمان
97/05/10 PDF      ::  تحویل و استقرار خدمات در بیمارستان
96/06/04    Doc    ::  چک لیست ارزیابی قراردادهای برنامه HIS
97/08/26  

 xlsx

::چک لیست ارزشیابی سال 97

88/04/24

DOC

PDF

::چك ليست روزانه شبكه هاي كامپيوتري 

 
 
 تاریخ آخرین ویرایش     دستورالعملها
    XLS   ::راهنمایی بارگذاری قواعد الکترونیک تجویز دارو
99/2/24 PDF     :: دستورالعمل  پیاده سازی سرویس استحقاق سنجی درمان نگارش 2.8
99/01/18 PDF     :شیوه نامه ثبت و تبادل الکترونیکی داده های تریاژ بیمارستانی با سمانی پرونده الکترونیکی سلامت
99/01/18 PDF     :راهنمای داده پیام پذیرش برخط مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت 
98/11/04 PDF     :: دستورالعمل مدیریت خطاهای با مرتبط کد ملی در تبادل داده
98/11/04 PDF     :: مراحل اتصال مراکز خصوصی به سپاس
98/11/04 Doc     :: چک لیست اتصال مراکز خصوصی به سپاس
98/10/25 PDF     :: فایل کتاب اعبتاربخشی-جهت چاپ
98/08/11 PDF     :: دستورالعمل پیاده سازی سرویس استحقاق درمان
98/08/14   XLS
XLS
XLS
XLS
 
   :: آخرین ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت(rvu3)
98/08/14 PDF     :: فایل ضروریات ارسال  الکترونیکی داده پیام - اسناد بیمه ای
98/08/08 PDF     :: راهنمای فراخوانی سرویس تحلیل قواعد بیمه گری (HICA)
98/07/10 PDF     :: استاندارد خطاهای پزشکی
98/06/17 PDF XLS
XLS
XLS
XLS
XLS
  :: سند کدینگ ثبت دستورات آزمایش دهی
98/06/12   XLS
XLS
 :: سند مصوب کدینگ فهرست دارویی مگسا (Erx&IRC)
98/06/03   XLS
XLS
XLS
 :: ابلاغ کدینگ های تبادل اطلاعات داده پیام دندانپزشکی
    PDF  :: راهنمای تبادل اطلاعات کسورات بیمه ای رسیدگی شده اسناد پزشکی
  xlsx    :: لیست کدینگ سازمان غذا و دارو
98/01/31   PDF  :: فایل ضروریات ارسال  الکترونیکی داده پیام
97/07/24   PDF  :: سند راهنمایی رفع خطاهای پزشکی
  xlsx    ::  نسخه نهایی سند کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماریها(ICD10)
97/06/13   PDF  :: راهنمای تبادل داده با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران
97/06/13   PDF  :: بررسی شاخص های ارزیابی کیفیت داده های سپاس
97/06/13   PDF  :: دستور العمل پیاده سازی سرویس استحقاق درمان در سامانه های اطلاعات بیمارستانی
97/05/30   PDF  :: دستورالعمل وب سرویس داروی بیمه سلامت
97/05/07 Doc    :: دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعاملات الکترونیکی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت کشور
    PDF  :: راهنمای استفاده از سرویس استعلام هویت واستعلام بیمه های درمانی کل کشور
    PDF  :: راهنمای تبادل داده با سپاس (نسخ دارویی داروخانه )
    PDF  :: راهنمای تبادل داده با سپاس (داده پیام تجویزگر دارو)
95/07/14  xls    :: کدینگ جدید بخشهای بیمارستانی
95/09/29    PDF  :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.1
95/09/29     PDF   :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.2
95/09/29    PDF  :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.3
 95/10/01  xls    ::  کدهای پیوند جهت الحاق به کدهای ارزش نسبی
 95/01/30  xls    :: آخرین ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت(rvu2)
 94/02/19       Xls    :: کتاب ارزش نسبی نسخه دوم

 93/01/18

  PDF  :: دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک

 93/01/18

  PDF  :: دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیئت علمی

 93/01/18

  PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکردپزشک متخصص

 93/01/18

  PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد بخش های تشخیصی و درمانی

 93/01/18

  PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد واحدهای پشتیبانی

 93/01/18

  PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد فرد در بخش های تشخیصی و درمانی

 93/01/18

  PDF  :: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش های تشخیصی و درمانی
 

DOC

PDF 

 ::آیین نامه پرداخت 2 کای پزشکان تمام وقت درمانی و هیئت علمی

 93/12/24

DOC

PDF 

 :: آموزش - تعاریف هزینه ها در روکش اسناد بیمارستانی

 93/10/21

  XLSX

PDF

:: جدول کلی اعمال فرانشیز بیماران بستری ، سرپایی و تحت نظر در مراکز دانشگاه

   

PDF

:: راهنمای گام به گام استفاده از داشبوردهای اطلاعاتی مبتنی بر سپاس

93/08/11

DOC

PDF

::کدینگ ارزش نسبی گلوبال جدید

93/07/10  

PDF

::کدینگ ارزش نسبی خدمات سلامت

93/07/10  

PDF

::ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1393

 
 
 تاریخ آخرین ویرایش     شیوه نامه ها
97/10/06   PDF  ::    راهنمای وب سرویس تایید خدمات
97/08/06   PDF  ::    شیوه نامه پشتبان گیری ونگهداری از بانک های اطلاعاتی
97/08/06 DOC    ::    فرم تعهد فرد پشتیبان گیر
97/08/06   XLS  ::    مشخصات بانک اطلاعاتی
97/08/06 DOC    ::    معرفی نامه

96/11/11

 DOC

PDF  ::    شیوه نامه توسعه پورتال جامع دانشگاه

96/11/11

 DOC

 PDF   ::   شیوه نامه اجرایی نرم افزار HIS

 94/01/27

 DOC

 PDF  ::    شیوه نامه تفاهم نامه مدیریتی
93/12/03 DOC PDF  ::    تفاهم نامه فناوری اطلاعات
96/11/18   PDF  ::    شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه سپاس و نکات آموزشی مربوطه
 
 
 تاریخ آخرین ویرایش     سایر

 94/01/27

 DOC

PDF  :: آدرس مراکز جراحی محدود

 94/01/27

 DOC

 PDF  :: آدرس موسسات خصوصی 1

 94/01/27

 DOC

 PDF  :: آدرس موسسات خصوصی 2
94/01/27  DOC  PDF :: مراکز موسسات عمومی غیردولتی استان 92
  Doc PDF :: خود ارزیابی و امتیاز بندی شركت كنندگان در استعلام