شنبه 30 تير 1397 - 07 ذو القعدة 1439
  اساسنامه شورای فناوری اطلاعات
 

اﺳﺎس نامهﺷﻮرا یﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﺗﺒﺮیز

 

ماده1:

باتوجه به صورتجلسه مورخ1387/10/14 ،شورای فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریزکه دراین اساسنامه به اختصارشورا نامیده می شود درچهار چوب سیاستهای کلی دانشگاه تشکیل میگردد.

ماده2:

هدف ازتشکیل شورا،سیاستگذاری وتدوین راهبردهای دانشگاه درحوزه فناوری اطلاعات،تدوین برنامه ها ی میان مدت وبلند مدت برای توسعه فناوری اطلاعات دربخش های مختلف اداری،مالی،پژوهشي ،آموزشی،بهداشتی ودرمانی میباشد.

ماده3:

وظایف شورا

1-تدوین اهداف کلان وراهبردی حوزه فناوری اطلاعات درداشگاه

2-سیاستگذاری درجهت گسترش بکارگیری ازفناوری اطلاعات درزمینه ها ی مختلف اداری،مالی، پژوهشي آموزشی،بهداشتی ودرمانی

3-تدوین مقررات وآئین نامه های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات

4-تصویب و هماهنگ نمودن برنامه های پیشنهادی

5-ایجادهماهنگی درمیان بخشهای مختلف اداری،مالی ،پژوهشي ،آموزشی،بهداشتی ودرمانی جهت اجرای برنامه های مصوب

6-تامین سازوکارهای الزم درجهت ایجادبسترهای موردنیاز

7-داوری نهائی وارزیابی نقاط ضعف وقوت سیستم درحوزه فناوری اطلاعات درموارد غیر قضائی

8- بررسی وارائه راهکارهای الزم برای ارتقاء کمی وکیفی ساختارحوزه فناوری اطلاعات درتمامی سطوح) اعم ازمدیریت فناوری اطلاعات وواحدهای مربوطه( وپیگیری رفع نواقص ومشکالت مربوطه

9-بررسی وارائه راهکارهای الزم درجهت ارتقاء کمی وکیفی برنامه های تدوین شده درحوزه فناوری اطلاعات

10 تشکیل کمیته های فنی تخصصی جهت بررسی های فنی واجرائی نمودن برنامه های تدوین شده

11 نظارت و برنامه ریزی بربودجه تخصیصی بخشIT دانشگاه

12 مصوبات و صورت جلسات شوراباتاییدریاست دانشگاه لازم الا جرا می باشد.

ماده4:

ریاست شورابارئیس دانشگاه بوده ودرغیاب ایشان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاهای وظیفه رابرعهده خواهندداشت.

ماده5:

دبیری شورابامدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد.

ماده6:

-ترکیب شورا

-رئیس دانشگاه

-معاون پشتیبانی

-معاون پژوهشی

- معاونت آموزشی

- معاونت درمان

-مدیر آمار وفناوری اطلاعات

-سه نفرازاعضای کادرفنی شبکه دانشگاه

- مدير ITحراست

 

 

ماده7:

برحسب نیازمسئولین واحدهاوحوزه های کاری دانشگاه جهت حضوردرجلسه دعوت خواهندشد.

ماده8:

شورامی تواند کمیته های تخصصی دردبیرخانه تشکیل دهدوبخشی ازوظایف خودرابه کمیته های تخصصی واگذارکند.

ماده9:

جلسات شوراباتشکیل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهدیافت ومصوبات شورا بارای نصف بعلاوه یک اعضاء حاضردرجلسه بعدازتاییدریاست دانشگاه قابل اجراخواهدبود.