جمعه 4 خرداد 1397 -
  سیستم گردش مکاتبات سایر مراکز

سیستم گردش مکاتبات سایر مراکز

آدرس سایت

نام واحد

http://didgah.eazphc.ir

مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

http://didgah.tabriz-phc.tbzmed.ac.ir

مرکز بهداشت تبریز

http://didgah.sarab.tbz med.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان سراب

http://didgah.maraghe.tbzmed.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان مراغه

http://didgah.shabestar.tbzmed.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان شبستر

http://didgah.kaleybar.tbzmed.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان کلیبر

   http://didgah.taleghani.tbzmed.ac.ir

 مرکز آموزشي و درماني طالقاني

http://didgah.alavi.tbzmed.ac.ir

مرکز آموزشي و درماني علوي

http://didgah.nurs-fac.tbzmed.ac.ir

دانشکده پرستاری مامایی

http://didgah.marand.tbzmed.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان مرند

http://didgah.demmc.tbzmed.ac.ir

مرکز فوریتهای پزشکی

 http://didgah.rehab-fac.tbzmed.ac.ir

 دانشكده توانبخشي

 http://didgah.sina.tbzmed.ac.ir

مركز آموزشي درماني سينا

 http://didgah.madanihosp.tbzmed.ac.ir

 مركز آموزشي درماني شهيد مدني

 http://didgah.bonab.tbzmed.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان بناب

 http://didgah.azarshahr.tbzmed.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان آذرشهر

 http://didgah.bostanabad.tbzmed.ac.ir

شبکه بهداشت و درمان بستان آباد